Onze privacyvoorwaarden


1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking 
De Vos Construct BVBA, met maatschappelijke zetel te Stoomtuigstraat 26, 8830 Hooglede, met ondernemingsnummer BE 0471.385.257 en als contact info@devosconstruct.be

De Vos Construct BVBA respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

De Vos Construct BVBA leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. WELKE GEGEVENS?

Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte of als u zich opgeeft als een kandidaat werknemer of uw cv of motivatiebrief overmaakt. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, email adres, telefoonnummer, werkervaring, studies, loon verwachtingen, loon en cv en andere gegevens die we in het kader van onze hoofdactiviteiten nodig hebben.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Met betrekking tot gebruikers van de website:

Afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie, verbetering en beveiliging van onze website, registreren van bezoekersgegevens van onze website en samenstellen van gebruikersstatistieken.

Met betrekking tot de kandidaten:

Uw gegevens worden bekeken, geanalyseerd en deze kunnen gebruikt worden om u te contacteren voor een functie die aan uw profiel voldoet.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De Vos Construct BVBA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 
De Vos Construct BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door De Vos Construct BVBA bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen De Vos Construct BVBA en de gebruiker.

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De Vos Construct BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Vos Construct BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat De Vos Construct BVBA met uw persoonsgegevens maakt.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Vos Construct BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om De Vos Construct BVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan De Vos Construct BVBA in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door De Vos Construct BVBA daartoe te contacteren, hetzij per email naar info@devosconstruct.be, per post naar Stoomtuigstraat 26, 8830 Hooglede of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door De Vos Construct BVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Tel + 32 (0)2 274 48 00, Fax + 32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website.
De Vos Construct BVBA is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. WEBSITE

7.1 Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met De Vos Construct BVBA deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert De Vos Construct BVBA enkel cookies van Google Analytics en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door 
De Vos Construct BVBA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch De Vos Construct BVBA behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van De Vos Construct BVBA en dat door de loutere mededeling van informatie aan De Vos Construct BVBA, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

7.2 Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd).

8. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 02/04/2019